Türkçe Öğretmenliği

1.ALAN BİLGİSİ   ( %80 )                                                             

 • ANLAMA VE ANLATMA TEKNİKLERİ (%80)
 • DİL BİLGİSİ VE DİL BİLİMİ (%16)
 • ÇOCUK EDEBİYATI (%8)
 • TÜRK HALK EDEBİYATI (%8)
 • YENİ TÜRK EDEBİYATI (%8)
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI (%8)
 • EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI (%8)

2.ALAN EĞİTİMİ (%20)

 • EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDATI ( AKADEMİK MÜFREDAT) = %50
 • İLGİLİ OKULUN DERS PROGRAMI = %30
 • SBS,YGS,LYS MÜFREDATI = %10
 • ANADOLU,FEN VE ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRETMENLİK SINAVI = %10

Dil Bilgisi ve Dil Bilimi

 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Türleri: İsim – Sıfat
 • Sözcük Türleri: Zamir – Zarf
 • Sözcük Türleri: Edat – Bağlaç – Ünlem
 • Sözcük Türleri: Eylem
 • Sözcük Türleri: Eylemsi – Çatı
 • Cümle Bilgisi
 • Cümlenin Ögeleri
 • Sözcük Yapısı: İsim – Sıfat – Eylem
 • Sözcük Yapısı: Edat – Bağlaç
 • Dil Bilgisinin Türkçe Öğretim Programı’yla İlişkilendirilmesi
 • Dil ve Önemi, Dil Bilimi, Dil Biliminin Tarihine Genel Bir Bakış, Bugünkü Dilbilimin Dallarına Kısa Bir Bakış
 • Dil Türleri ve Yeryüzündeki Diller, Lehçe Bilimi
 • Dil Türeyiş Teorileri
 • Sesbilim, Dalları, Konuları
 • Biçim Bilimi, Dizim Bilimi
 • Sözcük Bilimi, Sözlük Bilimi, Ad Bilimi, Anlam Bilimi
 • Dil Biliminin Diğer Alt Dalları, Toplum Dil Bilimi, Uygulamalı Dil Bilimi
 • Ferdinand de Saussure ve Yapısalcılık, Gösterge Bilimi
 • Chomsky ve Üretimsel Dil Bilimi, Kavramları
 • Metin Dil Bilimi ve Türkçede Gönderim Ögeleri

Çocuk Edebiyatı

 • Çocuk ve Edebiyat Kavramları, Dünyada Çocuk Edebiyatının Tarihî Gelişimi
 • Ana Dili Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı, Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Tarihî Gelişimi
 • Çocuk Edebiyatında Edebi Türler: Masallar ve Türleri, Türkçe Öğretiminde Masalların Yeri ve Önemi
 • Fabllar, Destanlar ve Türleri
 • Çocuk Edebiyatında Edebi Türler: Efsaneler, Tekerlemeler, Parmak Oyunları, Biyografiler, Anılar, Fıkralar
 • Çocuk Edebiyatında Yazı Türleri: Hikâyeler, Romanlar, Şiirler, Çocuk ve Dramatizasyon
 • Çocuk Gazete ve Dergileri, Çocuk Yayınlarında Aranan Nitelikler
 • Çocuk Edebiyatında Örnek Metin İncelemeleri (biçimsel-içeriksel)

Türk Halk Edebiyatı

 • Anonim Türk Halk Edebiyatı
 • Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri
 • Aşık Edebiyatı Nazım Türleri
 • Tekke Tasavvuf Edebiyatı Ürünleri
 • Aşık Edebiyatı Temsilcileri
 • Tekke Edebiyatı Temsilcileri
 • Halk Hikayeleri ve Masallar
 • Kuramlar ve Folklor Araştırma Tarihi

Yeni Türk Edebiyatı

 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fünun
 • Fecr-i Ati
 • Milli Edebiyat
 • Cumhuriyet
 • Batı Edebiyatı ve Akımlar
 • Kuramlar

Eski Türk Edebiyatı

 • Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri
 • Eski Türk Edebiyatı Nazım Türleri
 • Eski Türk Edebiyatı Tarihi
 • Söz Sanatları
 • Tezkireler
 • Eski Türk Edebiyatında Nesir
 • Aruz Uygulamaları

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

 • Edebiyat Kuramları
 • Akımlar

ALAN EĞİTİMİ

 • Türkçe Öğretimi’nin Tarihsel Gelişimi
 • Türkçe Programı’nın Tanıtımı, Vizyonu, Misyonu
 • Türkçe Öğretiminde Amaç ve İlkeler
 • Bilişsel Alan Sınıflandırması
 • Dersin İşleniş Basamakları
 • Türkçe Öğretiminde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Türkçe Öğretiminde Dinleme – Konuşma – Okuma – Yazma Alanı, Yöntem Ve Teknikleri, Etkinlikleri Ve Kazanımları
 • Türkçe Öğretiminde Okuma Alanı
 • Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi
 • Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Teknikler
 • Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

SORU  ÖRNEKLERİ

1.    I. Sözün ezgisine dikkat ederek okur.

II. Akıcı biçimde okur.

III. Sözcükleri doğru telaffuz eder.

 

Yukarıdaki okuma ile ilgili kazanımlardan hangileri

öğrencinin konuşma becerisinin gelişmesine

doğrudan katkı sağlar?

 

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

 

2. Aşağıdaki eşleştirilmiş anlama tekniklerinden

hangileri paralel özellikler taşımaz?

 

A) Altını çizme – Not alma

B) Konusunu belirleme – Ana düşünceyi bulma

C) Metnin şemasını çıkarma – Metnin yapısını belirleme

D) Olayları karşılaştırma – Metni sorgulama

E) Kendi kelimeleriyle yazma – Metni özetleme

3. Aşağıdakilerden hangisi, etkili dinleme becerisini

geliştirmek için yapılabilecek çalışmalardan

değildir?
A) Ortamdaki dinleme engellerini belirleme

B) Dikkat dağıtan unsurlarla başa çıkmayı öğrenme

C) Dinleme türüne göre teknikleri değiştirme

D) Dinlemede doğal sesleri tercih etme

E) Dinleme sonunda değerlendirme yapma

 

4. Öğrencinin çözümlemeler ve karşılaştırmalar yaptığı,

etkileme ve yönlendirme yollarını fark ettiği dinleme

türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Empatik

B) Seçici

C) Yaratıcı

D) Katılımlı

E) Eleştirel

5. Aşağıdakilerden hangisi, konuşmanın amacına

ulaşıp ulaşmadığını anlamak için sorulabilecek

sorulardan biri değildir?

 

A) Sizce bu konuşmanın en etkili bölümü neresidir?

B) Konuşmadan sonra bu konudaki fikirleriniz değişti

mi?

C) Konuşmayı dinlemek için harcadığınız çabaya değdi

mi?

D) Bu konuşmayı niçin dinlemek istemiştiniz?

E) Anlatılanlar hakkında sormak istedikleriniz var mı?

1.020 defa okundu.