Tarih Öğretmenliği

tarih

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ DERS ALANLARININ KONU İÇERİKLERİ

Tarih Metodu

 • Tarih Bilimine Giriş (Tarihin Konusu, Tarihte Sebep-Sonuç-Yer-Zaman İlişkisi Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi, Zaman ve Takvim, Türklerin Kullandığı Takvimler, Tarih Öğreniminin Önemi, Tarihi Olayların Değerlendirilmesi)
 • Tarih Yazıcılığı (Tarih Yazıcılığının Gelişimi, Türklerde Tarih Yazıcılığı)
 • Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları (Arkeoloji, Antropoloji, Nümizmatik, Filoloji)

Eski Çağ Tarihi

 • Tarih Öncesi Çağlar (Taş ve Maden Çağları)
 • Mezopotamya Uygarlıkları (Sümerler, Babiller, Akadlar, Elamlar, Asurlular)
 • Anadolu Uygarlıkları (Hattiler, Hititler, İyonlar, Urartular, Frigler, Lidyalılar)
 • Orta Asya Uygarlıkları
 • Mısır, İran, Hint, Çin Uygarlıkları
 • Doğu Akdeniz Uygarlıkları (Fenikeliler, İbraniler)
 • Ege-Roma Uygarlıkları (Girit, Miken, Yunan, İskender, Roma)

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

 • Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı (Türk adının anlamı, anayurdun sınırları, göçler ve sonuçları
 • Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri (Asya Hun, Kavimler Göçü, Avrupa Hun, I. ve II. Kök Türk Devleti, Uygur Devleti)
 • Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları (Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar)

Orta Çağ İslam Tarihi

 • İslam Tarihi (İslamiyet Öncesi Arabistan, Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemleri, Emevi – Abbasi Dönemleri)
 • Türk – İslam Tarihi (Türklerin İslamiyeti Kabulû, İlk Türk İslam Devletleri (Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular)
 • Türkiye Tarihi (Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devlet ve Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devlet ve Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi
 • Orta Çağ’da Avrupa

Osmanlı Tarihi

 • Osmanlı Kuruluş Dönemi (Osman Bey, Orhan Bey)
 • Osmanlı Yükselme Dönemi (Fatih, II. Bayezit)
 • Yeni Çağ’da Avrupa (Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform)
 • Osmanlı Duraklama Dönemi
 • Osmanlı Gerileme Dönemi
 • Yakın Çağ’da Avrupa (Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali)
 • Osmanlı Dağılma Dönemi
 • Osmanlı Kültür ve Uygarlığı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 • XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı (Trablusgarp, Balkan Savaşları)
 • I. Dünya Savaşı ve Sonuçları (Mondros, Cemiyetler)
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi (Genelgeler, Kongreler)
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler (Doğul, Güney, Batı Cepheleri)
 • Mudanya Ateşkesi ve Lozan Anlaşması
 • İç ve Dış Politika
 • İnkılaplar – İlkeler

Genel Dünya Tarihi

 • Bu kısımdaki konular Orta Çağ İslam Tarihi ve Osmanlı Tarihi konularını kapsayarak ele alınmaktadır.

XX. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi

 • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya (Monroe Doktrini, Basmacı Hareketi)
 • II. Dünya Savaşı (Cepheler, Konferanslar, Sonuçları)
 • Soğuk Savaş Dönemi (Doğu ve Batı Blokların Oluşumu, Truman Doktrini, Marshall Planı)
 • Yumuşama Dönemi (Küba Buhranı, Vietnam Savaşı, Arap – İsrail Savaşları)
 • Küreselleşen Dünya (Türk Cumhuriyetleri, AB’nin Oluşumu, Yugoslavya’nın Dağılması)

ALAN EĞİTİMİ

 • Tarih Dersi Programının Genel Amaçları
 • Tarihsel Düşünme Becerileri
 • Tarih Derslerinde Kullanılan Zihinsel Beceriler
 • Tarihsel Empati Becerileri
 • Beyin Temelli Öğrenme ve Yapılandırmacılık
 • Bloom Taksonomisi Bilişsel ve Duyuşsal Hedef Alanları
 • Değer Yaklaşımları (Telkin Etmek – Değer Açıklama – Değer Analizi – Ahlaki Muhakeme)
 • Tarih Derslerinde Öncelikli Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Kavram Öğretim Teknikleri
 • Ünlü Türk Tarihçileri ve Eserleri
 • Tarihsel Kavramlar

TARİH

 • TARİH METODU
 • ESKİ ÇAĞ TARİHİ
 • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
 • ORTA ÇAĞ’DA TÜRK VE İSLAM TARİHİ
 • OSMANLI TARİHİ(1299-1922)
 • GENEL DÜNYA TARİHİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
 • XX.yy TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

 

1.
I. Faydalanılan kaynaklar
II. Bir tablo veya istatistiğin düzenlenmesinde
kullanılan verilerin kaynakları
III. Yazarın anlatımları

Yukarıdakilerden hangileri dipnot koymayı
gerektiren bir bilgidir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I, II ve III

2.
Tarih yazıcılığı geçmişten günümüze birçok evreler
geçirmiştir.
Tarihî olayları anlatarak bunlardan ders çıkarılmasını
isteyen ve ahlaki değerleri geliştirmeyi amaçlayan
Thukydides (Tukidides)’in öncülük yaptığı tarih
yazıcılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Destan yazıcılığı

B)Hikâyeci tarih yazıcılığı

C)Araştırıcı tarih yazıcılığı

D)Öğretici tarih yazıcılığı

E)Millî tarih yazıcılığı

3.
Tarihin yöntemi, tarihî olayları inceleyerek anlamak ve
açıklamaktır. Tarihî olaylar hakkında doğru bilgi
edinmek, yaşanılan dönemden kalan orijinal belge ve
bulguların değerlendirilmesi ile mümkündür.
Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için izlenmesi
gereken işlemler sırasıyla aşağıdakilerden
hangileridir?

A)Tarama, tasnif, tenkit, tahlil, terkip

B)Terkip, tahlil, tasnif, tarama, tenkit

C)Tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip

D)Tasnif, tahlil, terkip, tarama, tenkit

E)Terkip, tasnif, tarama, tenkit, tahlil
4
Arkeoloji Müzesinde yer alan Roma Dönemi paraları,
Hacı Bektaş Veli Müzesinde yer alan yazma eserleri ve
Damat İbrahim Paşa Külliyesi yapılarında yer alan
kitabeleriyle Nevşehir, bir tarih hazineleri şehri
görünümündedir.

Bu şehirde tarihe yardımcı,

I. Epigrafi,

II. Nümizmatik,

III. Paleografi

bilim dallarından hangilerine ilişkin eserler
bulunduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

5.
Aşağıdaki Roma Dönemi eserlerinden hangisi,
günümüzde Türkiye sınırları içerisinde yer
almamaktadır?
A)Zeus Sunağı
B)Yerebatan Sarnıcı
C) Ayasofya
D)Aspendos Tiyatrosu
E)Meryem Ana Kilisesi

963 defa okundu.