Din Kült. Öğretmenliği

din

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS ALANLARININ KONU İÇERİKLERİ

Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti

– Hz. Muhammed’in Hayatı

 • İslam Öncesi Arabistan ve Araplar’da Dinî, Sosyo-Kültürel Hayat
 • Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı
 • İslam’ın Mekke Dönemi
 • İslam’ın Medine Dönemi
 • Hz. Muhammed’in Ahlakı ve Kişiliği
 • Hz. Ebû Bekir Dönemi
 • Hz. Osman Dönemi
 • Hz. Ali Dönemi

– Hadis ve Usûlü

 • Hadis İlmi
 • Hadislerin Korunması ve Kayıt Altına Alınması
 • Hadislerin Tasnifi
 • Temel Hadis Kaynakları
 • Hadis Eğitim-Öğretim Adabı
 • Ravî
 • Hadis Öğrenim ve Öğretim Yöntemleri
 • Hadis Çeşitleri

Kur’an-ı Kerîm’in Muhtevasını Anlama

 • Kur’ân-ın Nuzûlü ve Metinleşmesi
 • Kur’ân’ın Tanımı ve Niteliği
 • Tefsir, Doğuş ve Tedvîni
 • Temel Tefsir Yöntemleri
 • Tefsir Ekolleri
 • Kur’ân Lafızlarına ve Manalarına Dair İlimler
 • Tarihi Olgularla İlişkili Kur’ân İlimleri
 • Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Yeni Yönelişler

Temel Dini Bilgiler

– İslam İnanç Esasları

 • Din ve İnanç
 • İslam Dini ve İnancı
 • Allah İnancı
 • Melek İnancı
 • Kutsal Kitap İnancı
 • Peygamber İnancı
 • Ahiret İnancı
 • Kader İnancı
 • İnanç ve Davranış İlişkisi
 • İnançsızlık

– İslam İbadet Esasları

 • İbadet
 • Temizlik
 • Namaz
 • Oruç
 • Zekat
 • Hac ve Umre
 • Kurban ve Adak
 • Yemin ve Keffaretler
 • Haram – Helaller

İslam Ahlak, Estetik ve Felsefesi

– İslam Ahlakı

 • İslam ve Ahlak
 • İslam Ahlakının Kaynakları
 • İslam Ahlak Teorileri
 • İslam Ahlakının Temel Kavramları
 • Aile ve Toplumsal Ahlak

– İslam Sanatları

 • Sanat
 • Erken Dönem ve Osmanlı Dönemi Mimarisi
 • Hat Sanatı
 • Tezhip Sanatı
 • Minyatür Sanatı
 • Cilt ve Ebru Sanatı
 • Türk Çini Sanatı
 • Türk Din Musîkîsi

Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları

 • Mezhepler Tarihine Giriş
 • Mezheplerin Ortaya Çıkış Nedenleri
 • Yönetim, İman-Kûfûr ve Kader Meselesi Etrafında Oluşan İlk Mezhepler
 • Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat
 • Şiîlik
 • Nusayrîlik, Dürzîlik, Yezîdilik
 • Alevîlik ve Bektaşîlik
 • Mehdilik İnancı Temelinde Oluşan Geç Dönem Mezepleri
 • Çağdaş İslâmi Akımlar

Din Bilimleri

– Din Sosyolojisi

 • Din Sosyolojisinin Doğuşu ve Gelişimi
 • İslam Dünyasında ve Türkiye’de Din Sosyolojisi
 • Dinin Sosyolojik Manası
 • Toplumsal Değişim ve Din
 • Din – Devlet İlişkileri
 • Küreselleşme ve Din
 • Yeni Dini Hareketler
 • Din ve Terör

– Din Psikolojisi

 • Din, Dindarlık ve Boyutları
 • Dindarlığın Kaynakları
 • Dindarlığın Etkileri
 • Dindarlığı Etkileyen Faktörler
 • Dindarlığın Gelişimi
 • İnanç Psikoloji
 • Tanrı Tasavvurları
 • Dua, İbadet ve Dini Törenler
 • Tövbe, Dine Dönüş ve Din Değiştirme

– Dinler Tarihi

 • Dinler Tarihine Giriş
 • Hinduizm, Caynizm
 • Budizm, Sihizm
 • Çin ve Japon Dinleri
 • Mecusilik ve Sabiîlik
 • Yahudilik
 • Hıristiyanlık

– Din Eğitimi

 • Eğitim ve Din Eğitiminin Tanımı
 • Hz. Muhammed Döneminde Eğitim
 • İslam Tarihinde Eğitim
 • Eğitim Yöntem ve Teknikleri
 • Din Eğitim ve Rehberliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

– İslam Felsefesi

 • İslam Düşüncesi ve Kaynakları
 • İslam Düşünce Okulları
 • Doğu İslam Filozofları
 • Batı Endülüs Filozofları
 • Çağdaş İslam Düşüncesi Kişiler ve Görüşler
 • Felsefe Eleştirileri ve Cevapları (Tehafütler Geleneği)
 • İslam Düşüncesinin Batı’ya Etkisi

ALAN BİLGİSİ

 • Din dersinin genel amaçları programın yapısı
 • Çok kültürcülük ve din dersine yansımaları (Dini öğrenme – Dinden öğrenme – Din hakkında öğrenme)
 • Ayetler ve ayetlerin derslerde kullanımı
 • Kavram öğretim teknikleri
 • Din dersinin kazanımı ve etkinliklerle ilişkilendirilmesi
 • Din kültürü ve Ahlak bilgisine yaklaşımlar (Çoğulculuk – Kapsayıcılık – Dışlayıcılık)
 • Bloom taksonomisi bilişsel ve duyuşsal beceriler
 • Değer öğretimi (Telkin etmek – Değer açıklama – Değer analizi – Ahlaki muhakeme)
 • Din dersinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri

1.İslam öncesi Arap toplumu; hürler, köleler ve azatlılar

şeklinde üç sınıftan oluşmaktaydı. Azatlılar, hürler ile

köleler arasında bir statüye sahipti. Bir köle, sahibi

tarafından azat edilirse azat edenin azatlısı olur ve onun

kabilesinin bir üyesi sayılırdı. Bunlar, köleler gibi alınıp

satılmazlar, fakat hürlerin haklarına da sahip

olamazlardı. Bu toplumsal statü, Emeviler Dönemi’nde

daha da genelleştirilmiş ve Arap olmayan yeni

Müslümanları tanımlamak için kullanılmıştır.

Bu parçada sözü edilen toplumsal statü

aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Ensab
 2. B) Mutayyebun
 3. C) Halif
 4. D) Mevali
 5. E) Zımmi

 

 1. Müslümanların Medine’ye hicreti sonrasında Arap

kabileleri, Hz. Muhammet’ten kendilerine yeni dini

anlatmaları için temsilciler gönderilmesini istiyordu.

Adal ve Kâre kabileleri de bunlardandı. Hz. Muhammet

onlara, aralarında Hubeyb b. Adiy’in de bulunduğu on

sahabiden oluşan bir heyet gönderdi. Ancak yolda

Lihyaoğulları’ndan silahlı bir birlik yollarını kesti ve

Mekkelilere teslim etmek üzere onları esir almak istedi.

Sahabiler buna karşı çıktı ve sonrasında meydana gelen

çarpışmada çoğu şehit oldu.

 

Hz. Muhammet’i derinden yaralayan bu olay,

aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Bi’r-i Maune
 2. B) Huneyn
 3. C) Dumetu’l-Cendel
 4. D) Reci
 5. E) Evtas

 

 1. Hz. Muhammet’in en sevdiği insanlar arasında yer alan

Hz. Osman, onun iki kızıyla evlenme ayrıcalığını

yaşamıştır. İlk eşi Rukiyye ile hicretten önce evlenmiş,

Habeşistan hicretine onunla birlikte katılmıştır. Rukiyye,

Bedir seferi sırasında hastalanıp vefat edince,

Hz. Osman, bir yıl sonra Hz. Muhammet’in diğer kızı

Ümmügülsüm’le evlenmiştir.

 

Hz. Muhammet’in iki kızıyla evlenmesi, Hz. Osman’ın

aşağıdakilerden hangisiyle anılmasına yol açmıştır?

 

 1. A) Zi’l-Kurba
 2. B) Zü’n-Nureyn
 3. C) Sakaleyn
 4. D) Zü’l-Cenahayn
 5. E) Murteza

 

 

 1. Hz. Peygamber’e nispet edilen ve senedinin

başından sonuna kadar sika raviler tarafından

muttasıl olarak rivayet edilen hadis türü

aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Maktu
 2. B) Zayıf
 3. C) Sahih
 4. D) Mürsel
 5. E) Mevkuf

 

 1. Hafızalarda ve değişik yazı malzemeleri üzerinde

dağınık hâlde bulunan hadis metinlerinin, herhangi

bir sınıflandırmaya tabi tutulmaksızın bir araya

getirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade

edilmiştir?

 1. A) Kitabetü’l-Hadis
 2. B) Hıfzü’l-Hadis
 3. C) Tasnifü’l-Hadis
 4. D) Tedvinü’l-Hadis
 5. E) Takyidü’l-Hadis

 

913 defa okundu.